RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych uczestników jest Organizator Pobiednickiego Półmaratonu POMAGAM, dane przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) i Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018r. (Dz.U. z dn. 24 maja 2018r., poz. 1000) , w celu:
        • przeprowadzenia imprezy pn. Pobiednicki Półmaraton POMAGAM, tj.: rejestracji uczestnika, prezentacji uczestników i zwycięzców poprzez ogłoszenie publiczne, przez konferansjera w trakcie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji list startowych i wyników w zakresie: imię, nazwisko, płeć, klub, czas przebiegu, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej oraz facebook’u Organizatora i innego podmiotu współpracującego z Organizatorem, prezentacji list startowych i wyników w Biurze Zawodów w takim samym zakresie, wysłania SMS z informacjami dot. organizacji i przebiegu wydarzenia,
        • marketingowym i promocyjnym wydarzenia,
2.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
3.  Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (firmy współpracujące przy organizacji imprezy).
4.  Dane osobowe uczestników i  pełnomocników uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
5.  Pozyskane dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników  będą przechowywane przez Administratora Danych Osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora Danych Osobowych, albo do momentu wycofania zgody.
6.  Osobie której dane dotyczą (uczestnikowi, pełnomocnikowi uczestnika) przysługują następujące uprawnienia, które może realizować względem Administratora Danych Osobowych:
     a) prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
     b) prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
     c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
     d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
     e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
     f) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
     g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby wziąć udział w Pobiednickim Półmaratonie POMAGAM. Nie podanie tych danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w klasyfikacji.
8. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Organizatorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego Rozporządzenia.