Regulamin

Regulamin

Pobiednickiego Półmaratonu POMAGAM

 1. ORGANIZATOR

Głównymi organizatorami Pobiednickiego Półmaratonu są:

 • Sandra Jazgar
 • Konrad Szymacha
 • Rada Sołecka Pobiednik Mały
 1. TERMIN I MIEJSCE
 1. Pobiednicki Półmaraton POMAGAM odbędzie się:
  9 września 2017r. w Gminie Igołomia Wawrzeńczyce
 2. Start zawodników nastąpi z terenu WTZ w Pobiedniku Małym 67 o godz. 16:00.
  Brama startowa zostanie zamknięta po ok. 20 minutach od startu.
 3. Meta półmaratonu będzie się znajdować również na terenie WTZ
  w Pobiedniku Małym 67.
 4. Biuro Zawodów będzie się mieścić w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej
  w Pobiedniku Małym 67

Czynne w dniu: 9 września 2017r. w godz. 14:30-17:00

(Uwaga! W dniu biegu Biuro Zawodów ilość miejsc do zapisania się w Półmaratonie jest ograniczona!)

 

 1. TRASA
 1. Długość trasy półmaratonu 21,175 km.
 2. Na trasie będą znajdowały się punkty z wodą oraz z bananami.

Uwaga! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

 1. Zawodnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

 

 

 1.  WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Warunkiem startu w Pobiednickim Półmaratonie POMAGAM jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki poprzez wypełnienie formularza oraz uiszczenie opłaty startowej.
 2. Zawodnik jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.
 3. Zawodnicy niepełnoletni powinni posiadać pisemną zgodę od rodzica/prawnego opiekuna na udział w Pobiednickim Półmaratonie POMAGAM.
 4. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie półmaratonu i ukończenie biegu.
 5. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 6. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.
 7. Zabrania się używania na trasie półmaratonu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora. Ze względów bezpieczeństwa Organizator nie dopuszcza do udziału zawodników: na wózkach inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 8. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 9. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 10. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

 

 1. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
 1. Zgłoszenia uczestnictwa w Pobiednickim Półmaratonie POMAGAM przyjmowane na stronie internetowej Pobiednickiego Półmaratonu POMAGAM do 08.09.2017 roku do godz. 19:00. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie biegu - http://polmaraton.pobiednik.eu/index.php/zapisy
 2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny, dostarczenie podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia, pisemnej zgody rodzica/prawnego opiekuna (osoby niepełnoletnie) oraz wpłacenie opłaty startowej.
 3. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowym będą odbywały się w Biurze Zawodów.
 4. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu tożsamości z potwierdzeniem opłaty startowej.
 5. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru.
 6. Opłata startowa wynosi:

- zgłoszenie do 30.06.2017 r. – 40zł;

- zgłoszenie do 31.07.2017 r. – 60zł;

- zgłoszenie do 08.09.2017 r. – 80zł;

 - zgłoszenie 20 sierpnia (w dniu Półmaratonu – 80zł (płatne gotówką).

Zniżka: 50% dla mieszkańców Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

 1. Z opłaty startowej zwolnione są osoby niepełnosprawne.
 2. Konto bankowe:
 • TYTUŁ PRZELEWU: Pobiednicki Półmaraton POMAGAM 2017, imię+nazwisko uczestnika
 • DANE ODBIORCY PRZELEWU: Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska
 • NUMER RACHUNKU: 67 1240 4533 1111 0000 5423 1735
 • BANK: PEKAO S.A. w Krakowie.

 

 1. Opłata startowa:
 2. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi;
 3. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. nieodpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem;
 4. Opłata nie jest ważna gdy zawodnik, którego dotyczy opłata nie zostanie zgłoszony – nie znajduje się na liście startowej.
 5. Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty oraz pakietu startowego na innego zawodnika po uprzednim kontakcie z organizatorem.
 6. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę;
 7. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora;
 8. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku, uczestnika biegu lub osoby trzeciej.

 

 1. NAGRODY
 1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Dla zawodników, którzy zajmą pierwsze 3 miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe

 

 1. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
 1. Szatnie i depozyty będą znajdowały się w pobliżu strefy startu oraz mety.
 2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji), oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem startowym otrzymaną w pakiecie startowym.
 3. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: prosimy o niepozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz za rzeczy pozostawione w depozycie po zakończeniu pracy depozytu.
 2. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
 • numer startowy + agrafki,
 • posiłek regeneracyjny po biegu
 • woda + banan
 • mapka pokazująca trasę.
 1. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas półmaratonu. Z uwagi na wysiłek fizyczny jakim jest pokonanie półmaratonu zalecane jest przed startem przeprowadzenie we własnym zakresie stosownych badań lekarskich, niezależnie od wieku i kondycji uczestnika.
 1. FINANSOWANIE

Koszty organizacji Pobiednickiego Półmaratonu POMAGAM pokrywają: Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, Sponsorzy i Partnerzy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczestników w Pobiednickim Półmaratonie POMAGAM obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod groźbą dyskwalifikacji.
 3. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach, informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
 5. Dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania/zmiany terminu wydarzenia ze względu na niekorzystne warunki pogodowe i tym samym zobowiązuje się do poinformowania telefonicznie, bądź mailowo uczestników Półmaratonu o takiej zmianie.
 7. Półmaraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 

Aktualizacja: 08.09.2017r.

 

 

 

 

Załącznik 1 do Regulaminu

 

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że jestem zdolny/zdolna do udziału w Pobiednickim Półmaratonie POMAGAM pod patronatem Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w Półmaratonie. Startuję na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Półmaratonie, akceptuję jego warunki w pełni i zobowiązuję sie do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją Pobiednickiego Półmaratonu POMAGAM. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego Zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z Półmaratonem. Zobowiązuję sie wobec Organizatora nie występować teraz ani w przyszłości z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z moim startem w Półmaratonie.


 Pobiednik Mały, data......................................   Czytelny podpis ……………………………………………

 

W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest wyrażenie zgody na wzięcie udziału

w Pobiednickim Półmaratonie POMAGAM przez opiekuna prawnego.


Dane Opiekuna: Imię i nazwisko

………………………………………………………………………………………………………………………..


Pobiednik Mały, data......................................       Czytelny podpis ……………………………………………