Regulamin

Regulamin Pobiednickiego Półmaratonu POMAGAM

1.   ORGANIZATOR

Organizatorem Pobiednickiego Półmaratonu POMAGAM jest:

 • Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska O/Kraków Powiat
 • Rada Sołecka Pobiednik Mały
 • Ochotnicza Straż Pożarna Pobiednik
 • Koło Gospodyń Wiejskich Pobiednik Mały & Wielki

 

2.   TERMIN I MIEJSCE

 1. Pobiednicki Półmaraton POMAGAM odbędzie się̨: 
  15 września 2018r. na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
 2. Start i meta półmaratonu znajduje się na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym 67 (dawny budynek szkoły podstawowej) o godz. 16:00. 
  Brama startowa zostanie zamknięta po ok. 20 minutach od startu.
 3. Biuro Zawodów mieści się w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej (budynek dawnej Szkoły Podstawowej) w Pobiedniku Małym 67

Czynne w dniu: 15 września 2018r. w godz. 15:00-18:00

(UWAGA! W dniu zawodów w Biurze Zawodów istnieje możliwość zapisania się do startu. Jednakże ilość miejsc jest ograniczona do 15 zawodników! Decyduje kolejność zgłoszeń.)

 

3.   TRASA

 1. Długość́ trasy półmaratonu 21,175 km.
 2. Na trasie będą znajdowały się punkty z wodą oraz z bananami.

Uwaga! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

 1. Punkty odżywcze znajdować się będą na trasie co kilometr.
 2. Zawodnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

 

 

4.   WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem startu w Pobiednickim Półmaratonie POMAGAM jest zgłoszenie się̨ zawodnika/czki poprzez wypełnienie formularza oraz uiszczenie opłaty startowej.
 2. Zawodnik jest zobligowany osobiście złożyć́ podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Zawodnicy niepełnoletni powinni posiadać pisemną zgodę od rodzica/prawnego opiekuna na udział w Pobiednickim Półmaratonie POMAGAM.
 4. W Pobiednickim Półmaratonie POMAGAM pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu (Firma Protimer). Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w nr startowy, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w maratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.
 5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegniecie po zatwierdzonej trasie półmaratonu i ukończenie biegu.
 6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną̨ zdyskwalifikowani.
 7. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować́ się̨ do poleceń́ osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (tj. Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy) i osób działających w imieniu Organizatora (zwanych: Działaczami)
 8. Zabrania się̨ używania na trasie półmaratonu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora. Ze względów bezpieczeństwa Organizator nie dopuszcza do udziału zawodników: na wózkach inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi. Zabroniony jest również̇ start ze zwierzętami.
 9. Zabrania się̨ startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź́ innych środków odurzających.
 10. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 11. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu zawodników.

 

5.   ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w Pobiednickim Półmaratonie POMAGAM przyjmowane na stronie internetowej Pobiednickiego Półmaratonu POMAGAM do 13.09.2018 roku do godz. 15:00, w dniu Półmaratonu zgłoszenia można dokonać w godzinach otwarcia Biura Zawodów, najpóźniej na 15min. przed startem.
 2. Za zgłoszenie uważa się̨ prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny, uiszczenie opłaty startowej. Dostarczenie podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pisemnej zgody rodzica/prawnego opiekuna (osoby niepełnoletnie).
 3. Zgłoszenia należy dokonać́ poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www: http://polmaraton.pobiednik.eu/index.php/zapisy
 4. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowym będzie odbywało się̨ w Biurze Zawodów.
 5. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu tożsamości z potwierdzeniem opłaty startowej.
 6. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru.
 7. Opłata startowa wynosi:

- zgłoszenie do dnia 30 lipca 2018 r.: 40zł., zgłoszenie z koszulką: 60zł.,

- zgłoszenie do dnia 24 sierpnia 2018 r.: 60zł., zgłoszenie z koszulką: 80zł.,

- zgłoszenie do dnia 13 września 2018 r.: 80zł., zgłoszenie z koszulką: 100zł.,

Mieszkańcy Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce -50% od cen podanych powyżej.

Z opłaty startowej zwolnione są osoby niepełnosprawne.

W przypadku wyboru opcji z koszulką należy niezwłocznie (do 2h.) przekazać organizatorowi rozmiar zamawianej koszulki, w przypadku braku takiej informacji zamówiony dla Zawodnika zostanie rozmiar XL, przy rejestracji w Biurze Zawodów, nie ma możliwości wyboru opcji „z koszulką”!

 1. Opłatę startową należy uiścić na rachunek bankowy Organizatora:

TYTUŁ PRZELEWU:
Pobiednicki Półmaraton POMAGAM 2018, imię+nazwisko uczestnika

DANE ODBIORCY PRZELEWU: Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska

NUMER RACHUNKU: 67 1240 4533 1111 0000 5423 1735

BANK: PEKAO S.A. w Krakowie.

 1. Opłata startowa:
 • Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi;
 • W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. nieodpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem;
 • nie jest ważna gdy zawodnik, którego dotyczy opłata nie zostanie zgłoszony – nie wypełni formularza zgłoszeniowego
 1. Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty oraz pakietu startowego na innego zawodnika po uprzednim kontakcie z organizatorem.
 2. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę;
 3. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora;
 4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku, uczestnika biegu lub osoby trzeciej.

 

 

6.   NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal oraz zaświadczenie o ukończeniu Półmaratonu.
 2. Dla zawodników, którzy zajmą pierwsze 3 miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe

 

7.   ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

 1. Szatnie i depozyty będą znajdowały się w pobliżu strefy startu/mety.
 2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji), oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem startowym otrzymaną w pakiecie startowym.
 3. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: prosimy o niepozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów!!

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz za rzeczy pozostawione w depozycie po zakończeniu pracy depozytu.
 2. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
 • numer startowy + agrafki,
 • posiłek regeneracyjny po biegu
 • woda + banan
 • mapka pokazująca trasę
 • materiały promocyjne.
 1. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas półmaratonu. Z uwagi na wysiłek fizyczny jakim jest pokonanie półmaratonu zalecane jest przed startem przeprowadzenie we własnym zakresie stosownych badań lekarskich, niezależnie od wieku i kondycji uczestnika. 

8.   FINANSOWANIE

Koszty organizacji Pobiednickiego Półmaratonu POMAGAM pokrywają: Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, Sponsorzy i Partnerzy. 

9.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników w Pobiednickim Półmaratonie POMAGAM obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod groźbą dyskwalifikacji.
 3. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach, informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów, wyrażenie zgody jest niezbędne do wystartowania w Półmaratonie.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
 5. Dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania/zmiany terminu wydarzenia ze względu na niekorzystne warunki pogodowe i tym samym zobowiązuje się do poinformowania telefonicznie, bądź mailowo uczestników Półmaratonu o takiej zmianie.

10.                     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.   Administratorem Danych Osobowych uczestników jest Organizator Pobiednickiego Półmaratonu POMAGAM, dane przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) i Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018r. (Dz.U. z dn. 24 maja 2018r., poz. 1000) , w celu:

•    przeprowadzenia imprezy pn. Pobiednicki Półmaraton POMAGAM, tj.: rejestracji uczestnika, prezentacji uczestników i zwycięzców poprzez ogłoszenie publiczne, przez konferansjera w trakcie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji list startowych i wyników w zakresie: imię, nazwisko, płeć, klub, czas przebiegu, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej oraz facebook’u Organizatora i innego podmiotu współpracującego z Organizatorem, prezentacji list startowych i wyników w Biurze Zawodów w takim samym zakresie, wysłania SMS z informacjami dot. organizacji i przebiegu wydarzenia,

•    marketingowym i promocyjnym wydarzenia,

 

 

2.   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

3.   Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (firmy współpracujące przy organizacji imprezy).

4.   Dane osobowe uczestników i  pełnomocników uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

5.   Pozyskane dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników  będą przechowywane przez Administratora Danych Osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora Danych Osobowych, albo do momentu wycofania zgody.

6.   Osobie której dane dotyczą (uczestnikowi, pełnomocnikowi uczestnika) przysługują następujące uprawnienia, które może realizować względem Administratora Danych Osobowych:

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

f) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby wziąć udział w Pobiednickim Półmaratonie POMAGAM. Nie podanie tych danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w klasyfikacji.

8. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Organizatorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego Rozporządzenia.

Aktualizacja: 01.06.2018r.