Regulamin

 

REGULAMIN

Pobiednickiego Konkursu Piosenki

 

 1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska Oddział Kraków Powiat
 2. Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym podczas VI Pobiednickiego Półmaratonu Pomagam 2019
 3. Celem konkursu jest:
 • wspieranie najzdolniejszych wokalnie i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
 • propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja piosenek, walorów artystycznych,
 • wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki,
 • rozwijanie talentów estradowych,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,
 • DOBRA ZABAWA
 1. Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą indywidualni wykonawcy.
 2. Uczestnicy wykonują wybrane przez siebie dwa utwory (z kat. rozrywkowej) w dowolnym języku. Długość występu max. 6 minut.
 3. Uczestnicy powinni zaprezentować dwie piosenki z podkładem muzycznym w formie pliku MP3 (nagranym na płycie CD/DVD lub pendrivie), a cappella lub akompaniamentu instrumentalnego.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od 4 do 8 klasy oraz 3 gim. (nie ma znaczenia lokalizacja szkoły, czy adres zamieszkania).
 5. Konkurs organizowany jest w ramach dziedziny kultury i sztuki.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Jury w tym samym dniu, po zakończeniu prezentacji utworów.

W skład JURY wchodzą:

- Daniel Kübler

- Małgorzata Kwiatek

- Magdalena Drobniak- zwyciężczyni ubiegłorocznej edycji Pobiednickiego Konkursu Piosenki

 1. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić od dnia 15 kwietnia 2019r. do dnia 4 lipca 2019 r. do godz. 23:59 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik 1 i 2) lub na stronie 

http://polmaraton.pobiednik.eu/index.php/pobiednicki-konkurs-piosenki/zgloszenie

 1. Konkurs odbędzie się dnia 13 lipca 2019r. Teren przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobiedniku Małym (Pobiednik Mały 51, 32-125 Wawrzeńczyce)


 2. Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
 • dobór repertuaru / wartości artystyczne utworów
 • umuzykalnienie,
 • prezencja muzyczna (kostiumy),
 • pomysłowość,
 • naturalna i przekonywująca interpretacja.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych uczestników jest Organizator Pobiednickiego Półmaratonu POMAGAM, dane przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) i Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018r. (Dz.U. z dn. 24 maja 2018r., poz. 1000) , w celu:
•          przeprowadzenia Konkursu tj.: rejestracji zgłoszenia uczestnika, prezentacji uczestników i zwycięzców poprzez ogłoszenie publiczne, przez wydarzenia oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji wyników w zakresie: imię, nazwisko, szkoła, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej oraz facebook’u Organizatora i innego podmiotu współpracującego z Organizatorem, 
•          marketingowym i promocyjnym wydarzenia,

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (firmy współpracujące przy organizacji imprezy).

Dane osobowe uczestników uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Pozyskane dane osobowe uczestników będą przechowywane przez Administratora Danych Osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora Danych Osobowych, albo do momentu wycofania zgody.

Osobie której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia, które może realizować względem Administratora Danych Osobowych:

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

f) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby wziąć udział w Konkursie. Nie podanie tych danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w klasyfikacji.

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Organizatorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego Rozporządzenia.

 1. Osoba do kontaktu ws. Pobiednickiego Konkursu Piosenki:
  Małgorzata Kwiatek, tel. 515-559-174

  Aktualizacja: 19.06.2019r.

 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału!

Wszyscy uczestnicy dostaną podziękowania za udział w konkursie, a zwycięzców konkursu czekają nagrody rzeczowe!

 


Załącznik 1

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
POBIEDNICKI KONKURS PIOSENKI

 

 1. NAZWISKO I IMIĘ

……………………….……………………..………………………………………………………

          KATEGORIA: (KL. IV – VI LUB KL. VII – III GIM)

……………………….…………………………………………………………………………

 1. ADRES ZAMIESZKANIA

……………………….…………………………………………………………………………

 1. TELEFON I ADRES E-MAILOWY

…………………………………..………………………………………………………………….

 1. OPIEKUN ARTYSTYCZNY – IMIĘ I NAZWISKO, TELEFON KONTAKTOWY

……………………………………………………………………………………………………...

 1. WYKONYWANY REPERTUAR:

 TYTUŁ UTWORU

………………………………………………………………………………...................................

- IMIĘ I NAZWISKO AUTORA

………………………………………………………………..……………….…………………...

 TYTUŁ UTWORU

 ……………………………………………….…………………….………...................................

- IMIĘ I NAZWISKO AUTORA ……………………………………………………………………………………………………...

 

 1. PODKŁAD:

   plik MP3*                           a capella*                               akompaniament instrumentalny*

*niepotrzebne skreślić

 

Podkład muzyczny na nośniku pendrive lub płyta CD/DVD, należy dostarczyć organizatorom najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem konkursu.

 

Oświadczam, że akceptuję warunki Regulaminu Konkursu Piosenki

 

 

PODPIS UCZESTNIKA ………………………………….…………….

 

 

PODPIS RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA ………………………………………………….

 

 


Załącznik 2

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Pobiednickiego Konkursu Piosenki, akceptuję jego warunki w pełni i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 

TAK                                                                     NIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dla celu przeprowadzenia Pobiednickiego Konkursu Piosenki 
Zapoznałem się z przysługującymi mi z tego tytułu prawami.

 

 TAK                                                                      NIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dla celu marketingowego i promocyjnego Pobiednickiego Konkursu Piosenki i wydarzenia pn. Pobiednicki Półmaraton POMAGAM. Zapoznałem się z przysługującymi mi z tego tytułu prawami.

 

 TAK                                                                      NIE

 

 

 

____________________________

     (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)Dane Opiekuna: 
Imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego …………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………..

(wypełnić drukowanymi literami)

 

 

 

 

____________________________

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

wersja do wydruku: TUTAJ